Logo of Marie Curie Association
4000 Пловдив, ул. Найден Геров 6
тел.:+359 32 68 53 66, факс: +359 32 68 53 66
e-mail: info@marie-curie-bg.org

 
UK Flag to access the English version of this pageКОИ СМЕ НИЕ
   
 

ЗА ЕКИПА:

Екипът ни се състои от квалифицирани, амбициозни и мотивирани хора, експерти и специалисти в различни сфери:
* Психология
* Социални дейности
* Филология
* Маркетинг и мениджмънт
* Връзки с обществеността
* Финанси
* Информационни и комуникационни технологии
* Медицина
* Педагогика
* Международни отношения

Структура и капацитет на организацията:

Управленски екип:
image
Изпълнителен директор и Главен Мениджър "Проекти": Мария Горанова-Вълкова
Мария Горанова-Вълкова е признат и опитен мениджър на повече от 50 Европейски проекти по програмите: "Учене през целия живот" (LLP), 7-ма Рамкова Програма, "Младежта в действие", ФАР, Европейски социален фонд и програма "Без граници" - компонент 1. Тя има значителен опит в създаването и поддържането на Европейски консорциуми / партньорства за реализация на различни транснационални проекти. Нейните основни дейности включват: изследване, анализ на изискванията на потребителите и пилотни реализации на проекти на ЕС, подготовка на процедурите за оценка, както и организирането на информационни събития. От 2001 година тя предоставя редовни обучения по информираност за уврежданията и съветва обучители в системата на ПОО в България по отношение на обучение и работа с лица с увреждания, коопериране на екипи, клиенти на фирми (напр. Шел България АД). Други реализирани обучения, насочени към хората с увреждания са свързани с "Изпълнение на схеми за менторинг програми", "Връстници обучават връстници", "Работа в екип", Етикет на поведение с лицата с увреждания, Кооперативна социална политика и др. Тя също така обучава от 1999г. хора с увреждания по теми като "умения за заетост" и "активно поведение на пазара на труда", Бизнес етикет" и "планиране на собствената си кариера и предприемачество" и др. Тя активно участва в разработването и производството на напълно достъпни платформи за електронно обучение за повече от 20 проекта на ЕС.
От 2012г. г-жа Вълкова е щатен преподавател в Университет по хранителни технологии в Пловдив, Катедра "Индустриален мениджмънт и предприемачество".
Ръководеният от нея екип притежава опит и широк капацитет в разработването на различни проекти:
• програма „Леонардо да Винчи”:
1. Разработване на иновации
2. Трансфер на иновации
3. Партньорства
• програма "Грундвиг"
1. Многостранни проекти
2. Партньорства за познание
• Ключови дейности 3 и 4: "ИКТ" и "Разпространение и експлоатация на резултати"
• VI и VII Рамкови програми
• Програма "ФАР"
• Програма "Младежта в действие"
• ОП "Развитие на човешките ресурси"

* Работни планове и програми;
* Дисеминационни и експлоатационни стратегии;
* Разработване на модели за управление на качеството.
* Външни консултации и оценка на проекти.

Финансов мениджмънт и счетоводство:
Финансов мениджър: В. Събева
* Експертен опит и капацитет в сферата на бюджетното планиране и отчитане на проекти;
* Управление на финансови ресурси, предоставени по различни Европейски и национални програми;
* Оперативен финансов мениджмънт и счетоводство.

Връзки с обществеността:
Мениджър "Връзки с обществеността" - П. Грудева
* Опит в организацията на публични кампании;
* Установяване и поддържане на контакти с ключови фигури, структури и заинтересовани лица;
* Планиране и реализация на семинари и конференции в България и чужбина;
* Подготвяне и издаване на дисеминационни/рекламни материали;
* Изграждане на партньорски и работодателски мрежи

Изследователски екип:
Мениджър: А.Лазаров
* Опит в проучване и изследвания за идентифициране и анализ на потребностите на целевите групи;
* Проучване на специализирана литература, научни и експертни материали, както и онлайн ресурси;
* Разработване на въпросници и методики за провеждане на специализирани изследвания у нас и в чужбина;

Обучители:
* Филолози;
* Педагози;
* Психолози;
* Икономисти.

Екип по Информационните и комуникационни технологии:
Мениджър: Д. Маринов
* Създаване и поддръжка на интернет страници и електронни обучителни платформи;
* Създаване на електронни обучителни игри и уеб базирани ресурси;
* Специализирани познания и инструментариум за оценка и валидиране на достъпността на електронни услуги и продукти за хора с увреждания и лица от третата възраст.

Технически персонал:
Мениджър: С. Вайсилова
* Превод и адаптиране на материали от и на Български език;
* Въвеждане на база данни;
* Дизайн на промоционални продукти;

Здравен персонал:
Мениджър: д-р А.Чолаков
* Здравни консултации и профилактика от ендокринолози, невролози, уролози, онколози, гастроентеролози, хирурзи и фармацевти.

 
 
    © 1997-2010 "Мария Кюри". Всички права запазени!